consulting Личностно консултиране, Екипно консултиране, Бизнес консултиране, Терапевтично консултиране
 
bg | en
 
   
   

Личностно консултиране
Личността на човека е уникална характеристика. Поради различията в характерите и възприемането на света, различните хора имат различни нужди, поведение и мотиватори. Поведението на човек се влияе от неговата личност и условията на средата.

Индивидуалната ни работа с вас цели анализ и интерпретация на вашите уникални характеристики, които резултират в изготвянето на личностен профил. В този профил се описват поведенчески и темпераментови характеристики: силните и слаби страни; предпочитаната работна обстановка, така че да се разгърне потенциала на човека; индивидуални мотиватори и предпочитан стил на управление; комуникативни умения и умения за въздействие и продажби; как да бъде управляван и развиван конкретен специалист; дефинират се нуждите от обучение и посоките за индивидуално развитие; поведение под стрес; промяна на поведението и ако има такава промяна, то как човек се държи в работната обстановка – чувства ли се комфортно от това или усилията, които полага го изчерпват и уморяват; насоки за кариерно развитие; и много други характеристики, които са ценни за това да знаете какво, колко и кога да дадете на хората си.

Екип от психолози, международно сертифицирани да прилагат тестовете, се грижи за обективността, коректността и адекватността на изготвените доклади (личностни профили).

Екипно консултиране – оценка на потенциала на екипа;

Всички искаме да имаме успешна кариера, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени, доставящи ни удоволствие взаимоотношения – както лични, така и професионални. А като социални същества желаем и търсим именно отношенията с околните и имаме лични и професионални потребности, които могат да бъдат удовлетворени единствено чрез взаимодействието с другите хора в група.

Никой друг аспект на човешките преживявания не е толкова емоционално зареден и не оказва такова огромно влияние върху живота ни, както взаимоотношенията с околните. А как взаимодействаме, ако не основно комуникирайки?

Кога се налага оценка на екипната съвместимост? - когато екипите не работят добре, а стратегиите за работа предизвикват корпоративната култура, съществуват вътрешни конфликти, променят се хората в екипа – едни си тръгват, а други идват;

Следствие на работата ни с вас изготвяме профил на реалния екип, както и профил на идеалния екип (с търсените успешни характеристики); търсим сходствата и отликите, сравняваме двата профила – реален и идеален, като изготвяме стратегия за достигането на желаното състояние. Получавате още и анализ на екипните роли и приноса на всеки отделен представител на групата към общото постигане на целите; екипните ценности; силните и слабите страни на групата; идентификация на предпочетените от групата лидери;

Бизнес консултиране - изготвяне на профил на бизнес партньор и насоки за съвместната работа, улеснена и убедителна комуникация, успешно финализирани сделки.

Използваме различни техники за анализ и интерпретация на изказа, интонацията, паузите в речта, и много други характеристики, така че насоките ни да улеснят взаимното разбиране, респективно успешното финализиране на преговорите.

Терапевтично консултиране – професионална психологична помощ в търсене на решение в проблемна за клиента ситуация.