bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Организационна комуникация - мениджмънт, администрация и комуникация
Съдържание:
Мениджмънт, администрация и комуникация – дефиниции, особености и приложение в образованието.
Мениджмънт – ПР (връзки с обществеността) – маркетинг – реклама в процеса на менажиране на училище.
Директорът като мениджър. Организационни и комуникативни умения.
Делегиране на права в процеса на менажиране на бизнес организация. Комуникативни техники.
Диалогични формати в комуникацията при менажиране на бизнес организация. Оперативка. Събрание. Заседание. Мозъчна атака. Брифинг.
Вземане на решения при дефицит на време. Комуникативни техники.
Водене на преговори. Успешни комуникативни техники.

Ползите за вас:
Участниците ще могат да изготвят и реализират провеждане на заседания, събрания, оперативки, брифинги, преговори.

Ползите за вашата организация:
Този модул се базира изцяло на интерактивни форми на работа като анализ на казуси, симулативни игри, работа в екип, работа в малки групи, анализ на текстов и видео материал и др., с приложение на нови информационни и комуникационни технологии.

Обучаващ:
Иванка Мавродиева, преподавател и коуч

Ваня Мавродиева е доцент във Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Преподава публична реч, бизнескомуникация и връзки с обществеността, реторика, презентационни умения, комуникативни умения и делово общуване. Професионалните й интереси са в областта на персоналния коучинг на мениджъри в реторика и медийно поведение.

» Форма за регистрация» Назад