bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Етикет и протокол при ефективно реализиране на управление на организация
Съдържание на обучението по теми и подтеми:

1. Етикет и протокол. Дефиниции. Обем на понятията. Съвременни проявления. Бизнес етикет.
2. Вербални особености. Речеви етикет. Норми в речевия етикет.
3. Етикет при съставяне на писмена кореспонденция. Структурни и съдържателни особености на
писмата. Промени под влияние съвременни практики.
4. Етикет в мрежата. Норми за създаване на електронни писма. Тенденции и съвременни
практики. Емотикони и съкращения. Електронен подпис. Етикетът при осъществяване на видеоконферентна връзка.
5. Интеркултурни различия. Глобализация и общуване. Промени, хармонизация, унифициране на
някои норми в етикета.
6. Невербални особености. Значение на облеклото, аксесоарите, бижутата и др. при спазване на
изискванията на протокола.
7. Етикетът и протоколът при водене на преговори.
8. Етикетът при подписване на договори, споразумения и др.
9. Етикетът и протоколът при официални срещи. Позиции, местоположение, разстояния,
жестове, мимики, организация и др.
10. Етикетът и протоколът при посещения на чужди делегация и гостувания в чужбина. Ролята на
подаръците.
11. Етикетът и протоколът по време на коктейли, партита, тържества, юбилеи, чествания и др.
12. Етикет и кетъринг.
13. Етикетът при водене на дебати, дискусии, полемика. Недопускане на конфликти и
конфронтация. Неутрализиране на негативни реакции, бележки, атаки и др.
14. Етикетът при самопредставяне, стартиране на комуникацията и при финализиране на
контактите.
15. Етикетът при изготвяне на визитките и при използването им при различни комуникативни
ситуации.
16. Етикетът при предоставяне на корпоративни материали и при презентации.
17. Етикетът при посрещане и изпращане на делегации. Организиране на посещения на
забележителности.


Ползите за вас:

След приключване на курса участниците ще знаят нормите и правилата на протокола, съобразен със съвременните условия; ще знаят термините от области като речеви етикет, общуване в интернет; ще разпознават интеркултурни различия. Участниците ще могат да прилагат ефективно и адекватно нормите и правилата на речевия етикет, на етикета в мрежата, да спазват правилата в комуникативни ситуации с различна степен на офиалност и формалност, да проявяват толерантност и гъвкавост, да имат релевантно поведение в ситуации на устна, писмена и електронна комуникация, да правят консултации при организиране на събития на организация, която ръководят или в която ръководят като се покриват общоприетите норми, протоколните изисквания, културните различия и специфичните особености на конкретната ситуация.

Обучаващ:

Иванка Мавродиева, преподавател и коуч

Ваня Мавродиева е доцент във Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Преподава публична реч, бизнескомуникация и връзки с обществеността, реторика, презентационни умения, комуникативни умения и делово общуване. Професионалните й интереси са в областта на персоналния коучинг на мениджъри в реторика и медийно поведение.

» Форма за регистрация» Назад